Δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/2/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών με την καταβολή είκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων», προϋπολογισμού.: 643.468,00 € με Φ.Π.Α..

2. Περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ.

3. Έγκριση πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2γ.του Ν4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: Αποκατάσταση Οδών στο Λευκαντί και στον Κάμπο Βασιλικού με αρ. διακήρυξης 21PROC008088135.

4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Προμήθειας Μεταλλικών Υλικών για την Αποκατάσταση υποδομών για την άμεση λειτουργικότητα τους, όπως περιφράξεων δημοτικών γηπέδων, παιδικών χαρών λόγω βλαβών που υπέστησαν κατόπιν της Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.999,99 € με Φ.Π.Α..

5. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

6. Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων.
7. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ” σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1 της Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΔΣΑ, της 22 Ιανουαρίου 2021.
8. Έγκριση 1ου πρακτικού Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων και 2ου πρακτικού Οικονομικής Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 107.843,36 € με 24% Φ.Π.Α..

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP