Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικές προσφορές)& 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020», προϋπολογισμού 417.372,90€ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση Πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων» του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 57.885,00 ευρώ με ΦΠΑ.
3. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων, Πολιτικής Προστασίας & της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 294.661,40 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020.
4. Έγκριση Πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του παραλιακού μετώπου στο Μπούρτζι και στο Λευκαντί της ΔΕ Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας, για την διάστρωση των νέων υλικών αποκατάστασης της παραλίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.787,00€ με ΦΠΑ
5. Έγκριση της αρ. 14/2020 Α.Δ.Σ. του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας <Δ.Α.Ε.Π.Ε.Χ. Α.Ε.> που αφορά την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Α.Ε.
6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Πάγιας Προκαταβολής κοινοτήτων Χαλκίδας.
7. Μείωση μισθωμάτων για τους μήνες Ιούνιο έως Δεκέμβριο 2020 και διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
8. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των Συμβάσεων μισθώσεων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού.
9. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας χειρουργικών μασκών για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid19, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.406,00 € με Φ.Π.Α.
10. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας διαβαθμισμένου υλικού 3Α για τη άμεση αποκατάσταση αγροτικών δρόμων για άρση της επικινδυνότητας τους λόγω βλαβών που υπέστησαν κατόπιν της από 8 και 9/08/2020 Θεομηνίας.
11. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Χαλκιδέων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP