Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/1/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός μελών Επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α΄), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2021.
2. Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των Συμβάσεων Μισθώσεων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου.
3. Έγκριση της αρ. 79/2020 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά τον απολογισμό εσόδων εξόδων χρήσεως 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (5 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP