Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/5/2020

Νέα, Συνεδριάσεις, Χωρίς κατηγορία / Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4635/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.
Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 5 Μαΐου και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. ‘Εγκριση 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
2. Έγκριση Πρακτικού Νο2 περί κατακύρωσης του διαγωνισμού ασφαλτόστρωσης Δήμου Χαλκιδέων. ‘’ Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΚΑ Εσόδου 1322,0021) ”
3. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: Ανασκευή χώρου γηπέδου στο Φάρο Αυλίδας.
4. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου με τίτλου: Επισκευές οδών του Δήμου Χαλκιδέων.
5. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ02/20.
6. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ07/20.
7. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ11/20.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP