Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/4/2020

Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14η/04/2020 ημέρα Μεγάλη Τρίτη με ώρα έναρξης 17:00 και λήξης 19:00, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α)18318/13-3-3202(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της ημερήσιας διάταξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος

Περί λήψης μέτρων για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία του προς αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.

Περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής κτιρίου για τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων.

Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 (υπ. αρ. 52/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Περί 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 86/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Περί παροχής εξουσιοδότησης στον υπάλληλο του Δήμου Χαλκιδέων κ. Κολούτσο Δημήτριο.

Περί έγκρισης 2ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020.

Περί κατανομής υπολοίπου χρηματοδότησης πολιτικής προστασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α΄.

Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Ζ΄.

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88 & 89 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 17/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP