Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 20-11-2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 20η/11/2020, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 14:00 και λήξης 21:00, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (Α’ 76) καθώς και με τις υπ.αρ. α)18318/13-3-3202 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και γ) 77233/ 13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ.αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.: 71342/ 6-11-2020 Ζ (Β’ 4899), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω μοναδικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης. Μετά το πέρας της ώρας λήξης, ουδεμία ψήφος θα ληφθεί υπόψη.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί Έγκρισης Σχεδίου 2ης Τροποποίησης της με αριθμ. 2065/2018 υπ’ αρ. πρωτ. 26557/21.7.2016 Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” με Α/Α 1 της Πράξης : “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο” και Κωδ. ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”, όπως ισχύει με την υπ’ αριθμ. 639/2019 Απόφαση Δημάρχου 1ης Τροποποίησης υπ’ αρ. πρωτ. 4983/06.02.2019 .
2. Περί Εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. MIS (ΟΠΣ) : 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 .
3. Περί Τροποποίησης της 399/2018 ΑΔΣ “Περί αποδοχής των Όρων της Πρόσκλησης και Έγκρισης Υποβολής Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων, στην πρόσκληση υπ’ αριθ. πρωτ. 1679/12-06-2018 (και της 3155/24-10-2018 1ης τροποποίησης αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020, με Τίτλο “Χαλκίδα, Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Βιώσιμη και έξυπνη πόλη”».
4. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του ΔΙΕΚ Χαλκίδας.
5. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ.
6. Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χαλκίδας .
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 66/20 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΕ ως έκπτωτης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος
8. Περί 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 519/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
9. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Καρακατσάνη Δημήτριου) .
10. Περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4735/2020 σε συνδυασμό το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83),(μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
11. Περί συγκρότησης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών, για το έργο: ”Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ληλαντίων και Δ.Ε. Νέας Αρτάκης’’ στο Δήμο Χαλκιδέων.
12. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ .
13. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία.
14. Περί διόρθωσης της υπ. αρ. 76/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
15. Περί παραχώρησης τοπογραφικών οργάνων.
16. Περί 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υποστηρικτική Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την Αστική Ανάπτυξη Βιώσιμης Κινητικότητας Κεντρικού Οδικού Άξονα (Ελ. Βενιζέλου – 28ης Οκτωβρίου – Αρεθούσης έως τον Κυκλικό Κόμβο (ΚΤΕΛ))» .
17. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς.
18. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” .
19. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
20. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ’’.
21. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”
22. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23. Περί γνωμοδότησης για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα έργα αντιμετώπισης ακτογραμμής Αυλίδας έως Βαθύ Χαλκίδας (υπ. αρ. 211/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24. Περί Κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Ανθηδώνας στη Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας από το ΥΠΠΟ(υπ. αρ. 218/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
25. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου WIND στα πλαίσια κατασκευής του έργου: “Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών WIND NGA στο Δήμο Χαλκίδας” (υπ. αρ. 219/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
26. Περί έγκρισης για άδεια κοπής πεύκου στην περιοχή Αγία – Μαρίνα Χαλκίδας (υπ. αρ. 214/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
27. Περί έγκρισης για άδεια κοπής δέντρων στην οδό Καραγιάννη, στην Χαλκίδα (υπ. αρ. 220/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1239 στη συνοικία Η Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου σε συμμόρφωση προς την υπ, αρ. 231/2020 δικαστική απόφαση (υπ. αρ. 229/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP