Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018

Η Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 54,443,32 Ευρώ με Φ.Π.Α. έτους 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ, που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ1_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ1_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ1_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ1_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1_signed

Α.Ο.Ε. 446-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP