Διαγωνισμός προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,
φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης έτους 2017 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, προϋπολογισμού 123.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών Πέμπτη 30/03/2017 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 06/04/2017 και ώρα 16:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΡ.ΥΛΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

133-2017 Α.Ο.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP