Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου έτους 2019-2020

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ:
Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών
του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
έτους 2019-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP