Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/8/2020

Νέα, Συνεδριάσεις, Χωρίς κατηγορία / Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-
2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) β) την με αρ. 18318/13-03-2020
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, γ) την με αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., δ) την με αρ.
163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ε) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο
στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) γ) και δ) διατάξεις.
Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων,
που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 11
Αυγούστου και από ώρα 13:00μ.μ. έως 14:00μ.μ. , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
2. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP