Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/11/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) β) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, γ) την με αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., δ) την με αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ε) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) γ) και δ) διατάξεις.
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15 :00 μ.μ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Όγδοη (8η) Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικον. Έτους 2020

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP