Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/3/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023

Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15102/10-03-2023 (ΦΕΚ Β΄/1429/10-03-2023) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Τα θέματα είναι κατεπείγοντα, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης “Μελέτη πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η Χαλκίδας” για αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας, αριθμ. συστημ. ΕΣΗΔΗΣ 193391.

2.Περί έγκρισης πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. Γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση έργου με τίτλο: “Επικάλυψη φθορών σε όλα τα είδη οδοστρωμάτων” λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου ‘’Μπάρμπαρα”.

3.Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016 για την ανάθεση του έργου με τίτλο:“Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων” για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP