Έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 06/09/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

«Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(με τη διαδικασία της διά περιφοράς)

Σύμφωνα με: α)το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) β) την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4054) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Καλείστε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και από ώρα 13:00 έως 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. Περί έγκρισης άδειας εκσκαφών επί της οδού Αρεθούσης 152 που αφορά το έργο κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στην οδό Αρεθούσης 152 του Δήμου Χαλκιδέων για την τροφοδοσία σταθμού συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP