Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-12-2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής

(με την διαδικασία της διά περιφοράς)

Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76) β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.78616/17-12-2021 (ΦΕΚ Β ́ 5973) ΚΥΑ. γ) την 69η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660/22-12-2021) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και από ώρα 11:00μ.μ. έως 12:00μ.μ., για λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου
(1 υπόθεση)
2. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου
(1 υποθεση)
3.Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά των υπ’ αριθμ.166,167,168,169/2021 διαταγών πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας.

4.Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά των υπ’ αριθμ.164,165/2021 διαταγών πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP