Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/12/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71042/09-12-2022 (ΦΕΚ Β΄/6240/09-12-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Το θέμα είναι κατεπείγον, λόγω της άμεσης ανάγκης πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP