Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/5/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023

Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-04-2023 (ΦΕΚ Β΄/2883/29-04-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023. Το θέμα είναι κατεπείγον, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα η διαδικασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας και καθορισμός ημερομηνίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, τριετούς διάρκειας .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP