Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Η Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού για τη συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 223.969,69 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Τρίτη 22/08/2017 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 16:00 μ.μ

Α.Ο.Ε. 433-2017 ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ 30.6661.0001_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0001_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0004_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0005_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0006_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0007_signed

ΜΕΛΕΤΗ 45.6262.0002_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP