Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών του Δήμου Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Η Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 99.944,00ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 18/09/2017 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 16:00 μ.μ

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας που αναγράφονται στην μελέτη και οι προσφερόμενες τιμές (ανά είδος) δεν πρέπει να υπερβαίνουν την αντίστοιχη τιμή μονάδας που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμού της
συνταχθείσας Μελέτης.

Α.Ο.Ε. 473-2017

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΑ2017_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP