Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Η Τρίτη 05/09/2017 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 302.892,64 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 05/09/2017 και ώρα 16:00 μ.μ.

Α.Ο.Ε. 432-2017 ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΣΠΕΔΑ_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6661.0001_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0001_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0004_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0005_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0006_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6662.0007_signed

ΜΕΛΕΤΗ 30.6699.0004_signed

ΜΕΛΕΤΗ 45.6262.0002_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΕΕΠ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP