Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φυτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Φυτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 41.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:30 π.μ που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει για το σύνολο των ειδών της Μελέτης επί ποινή αποκλεισμού. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου, την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:30 π.μ Σε περίπτωση αποστολής οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:30 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22213-55172-3) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Συμπληρωματικά

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΣΑΜΠΑΖΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΣΑΜΠΑΖΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP