Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020”

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020” με τροποποίηση του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 417.372,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.3 της οικείας διακήρυξης, κατά δέκα οκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενη από την επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών.
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται αντίστοιχα, κατά δέκα οκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες, ο χρόνος ισχύος των προσφορών (παρ. 2.3.6 της διακήρυξης), καθώς και ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (παρ.2.2.2 της διακήρυξης) στην ως άνω διαδικασία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με ΑΔΑΜ:20PROC007492913 2020-10-16 Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό: 100477,1 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αμέσως μετά την δημοσίευση του στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Δευτέρα
04-12-2020
16:00 μ.μ.

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα ειδή, όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ), οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. του τμήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22213-55172-3) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoschalkideon.gr

ΚΗΜΔΗΣ ΑΟΕ 530_2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

 

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP