Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου Χαλκίδας”

Δημοπρασίες, Προκηρύξεις / Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 27 του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή και σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 14.12.2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ..

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20.12.2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Διακήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

γενικη και ειδικη συγγραφη

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP