Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για το έργο: “Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Δ.Κ. Καλοχωρίου ΔΕ Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία”

Έργα, Προκηρύξεις / Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για το έργο: “Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Δ.Κ. Καλοχωρίου ΔΕ Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία”. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Τρίτη 09/01/2018 και ώρα 15:00μμ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

730 διακηρυξη ΑΔΑΜ_signed

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP