Προμήθεια φυτικού υλικού

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Η Τρίτη 05 Ιουνίου 2018, ώρα 10:30 π.μ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» προϋπολογισμού 35.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018, ώρα 10:30 π.μ, που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει για όλα τα περιγραφόμενα είδη της προμήθειας της Μελέτης επί ποινή αποκλεισμού. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης.

Α.Ο.Ε. 265-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΥΤΙΚΟ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP