Προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων – αλουμινίων – ξυλείας – υαλοπινάκων και εξοπλισμού για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του ΔήμουΧαλκιδέων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Η Τρίτη 25/09/2018 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού
124.844,20 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Τρίτη 18/09/2018 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 25/09/2018 και ώρα
16:00 μ.μ
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο της ποσότητας και των ειδών αυτών όπως αυτή αναφέρεται στην μελέτη του Δήμου, οι
προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά
είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. του τμήματος ή των τμημάτων συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22213-55172-3, ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.dimoschalkideon.gr
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 63575 μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr

Α.Ο.Ε. 433-2018 ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP