Προμήθεια υλικών για το έργο με αυτεπιστασία“Ανακατασκευή περιμετρικού στίβου αγωνισμάτων (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Αρτάκης”

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Προμήθεια υλικών για το έργο με αυτεπιστασία“Ανακατασκευή περιμετρικού στίβου αγωνισμάτων (Ταρτάν) στο
Δημοτικό Στάδιο Νέας Αρτάκης”προϋπολογισμού της προμήθειας 347.324,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018

Η Παρασκευή 21-09-2018 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών για το έργο με αυτεπιστασία «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» προϋπολογισμού της προμήθειας 347.324,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Παρασκευή 14-09-2018 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 21-09-2018 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, και για το σύνολο της ποσότητας και των ειδών του κάθε τμήματος όπως αυτή αναφέρεται στην μελέτη του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΜΕΛΕΤΗ_signed

Α.Ο.Ε. 397-2018 ΚΗΜΔΗΣ

EEEΣ PDF_signed

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP