Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων

Έργα, Προκηρύξεις / Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης), μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων  να υποβάλουν, εντός τριάντα ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση  , σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους , Β’ όροφος), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου έως και 12 Μαΐου  2017 καθώς έπειτα από αυτή την ημερομηνία κλείνει το Μητρώο για όλο το έτος 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_118_5_4412_2016

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP