Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης) (Άρθρο 77, Ν. 4555/18) την Τρίτη 16/11/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021

 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136/04-11-2021 (ΦΕΚ Β ́ 5138) ΚΥΑ. γ) την 66η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08-11-2021) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης), την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:183957 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ»,

2. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»,

3. Περί έγκρισης της υπ’αριθμ. 53/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα: «Ορθή επανάληψη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»,

4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, των Νομικών Προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., & των Μονάδων της Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & της Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης για το έτος 2021-2022», και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 366.430,71 ευρώ με ΦΠΑ.,

5. Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας,

6. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. 127 και 128/2021 διαταγών πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας,

7. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.103/2021 διαταγής πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας,

8. Περί ένστασης σε πρόστιμο κοιμητηρίου,

9. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου λόγω λάθους χρέωσης σε καταναλωτή,

10. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. 120,121,122,123,124,125/2021 διαταγών πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας της εταιρείας ‘Δαμιανός ΙΚΕ’ (μετά από 2η επίδοση),

11. Περί έγκρισης απαλλαγής υπόλογου στο Χ.Ε.Προπληρωμής Δ13/2021.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP