Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης) στις 22/5/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), β) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) την υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β ́ 850/13.3.2020), δ) την με αριθμ. 1822/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ε) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ) και δ) διατάξεις.
Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. 4η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος
οικον. έτους 2020.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (αποσφράγιση Δικαιολογητικών συμμετοχής -Οικονομικής προσφοράς) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ.Κ. Βαθέως».
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (αποσφράγιση Δικαιολογητικών συμμετοχής -Οικονομικής προσφοράς) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:«Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Τ.Κ. Παραλίας ».
4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου περί «Συντήρησης του Δημοτικού Κτιρίου που Στεγάζει το Εργαστήρι Τέχνης».
5. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο.: «
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΑΥΛΙΔΑΣ» προϋπολογισμού.:70.000,00 € με Φ.Π.Α.
6. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ01/2020 (Βελισσαρίου Αγάπη).
7. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ10/2020 (Βελισσαρίου Αγάπη).
8. Παροχή εξουσιοδότηση στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Χαλκιδέων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP