Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (με τη διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”) στις 12/5/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020

 

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), β) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) την υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β ́ 850/13.3.2020), δ) την με αριθμ. 1822/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ε) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ) και δ) διατάξεις.
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 12 Μαίου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων , προϋπολογισμού 41.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020
2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοφυλακίων,για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού6 48,608,00 ευρώ με Φ.Π.Α για το έτος 2020.
3.Ορισμος και συγκροτησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου έργου : Αποκατάσταση Τοπικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας ( ΠΔΕ2018,ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005)(Κ.Α. Εισόδου1327,0039).
4.’Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου <<Συντήρηση του Δημοτικού Κτιρίου που στεγάζει το Εργαστήρι Τέχνης>>.
5.Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου ( Δημήτριου Κολούτσου).
6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (Διομήδη Τσομώκου ).
7.Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου ( Διομήδη Τσομώκου).
8.Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (Διομήδη Τσομώκου) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP