Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Καθημερινότητας, Γεωτεχνικής και Πρασίνου

Αντιδήμαρχος:
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Καθημερινότητας, Γεωτεχνικής και Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
2. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
3. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
4. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
5. Έχει την εποπτεία των θεμάτων καθημερινότητας στην πόλη της Χαλκίδας.
6. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου.
7. Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
8. Ασκεί την εποπτεία στις δράσεις του Δήμου σε θέματα Προστασίας του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος.
9. Ασκεί τον συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης Πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
10. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP