Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων την Τρίτη 16 και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021

➢ Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων της 16ης Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση για την μετεγκατάσταση του Kαταστήματος Kράτησης Χαλκίδας και για το χώρο ανέγερσης του νέου καταστήματος.
ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Περί ονοματοδοσίας Παιδικής Χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Αγίου Νικολάου Χαλκίδας σε: Παιδική Χαρά «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΡΔΩΝΗΣ».
2. Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας .
3. Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. MIS (ΟΠΣ) : 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020».
4. Περί ορισμού Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων
5. Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 57/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) στον Δήμο Χαλκιδέων.
6. Περί ορισμού εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια (άρθρο 107 Ν.4823/2021) .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας- Αντιδήμαρχος
7. Περί διεύρυνσης ωραρίου Σχολικών Καθαριστριών του Δήμου Χαλκιδέων.
8. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981) .
9. Περί έκδοσης άδειας παραγωγού. (Καρακωνσταντάκη Κρυσταλία) .
10. Περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 .
11. Περί ανοίγματος και κλεισίματος δύο ανενεργών λογαριασμών της ALFA BANK.
12. Περί ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων Ταμειακών Διαθεσίμων σε αυτόν.
13. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 401/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
14. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 410/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
15. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ.
16. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων
17. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: Επικάλυψη αμπολών οδών Μακεδονίας, Κριεζώτου και Αθηνάς
18. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19. Περί έγκρισης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ζαγοριανού 27 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 7/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
20. Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στα Ο.Τ. 68 & 71 επί των οδών Αρεθούσης 32 και Μπαλαλαίων (Συνοικία Γ΄), μετά την απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου της οδού Αρεθούσης 32 (υπ. αρ. 200/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
21. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 218/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
22. Περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Σκύρου 11 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 225/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
➢ Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων της 18ης Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα είναι μικτή (δια ζώσης – με τηλεδιάσκεψη), στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Αμφιθέατρο), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019:
– Περί ψήφισης του Προΰπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων Οικονομικού Έτους 2022
Η συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου, λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και τήρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.
Σημείωση: Και οι δύο συνεδριάσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP