Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλιου στις 22-4-2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15Α, τη Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο.
2. Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι που αφορά την Χρηματοδότηση του Έργου με Τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
3. Περί αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” με Κωδ. ΟΠΣ:5023616 στο ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”)».
4. Περί τροποποίησης της ΑΔΣ 75/2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΜΩΗΑ–ΒΣ8) και έγκρισης Υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου με τίτλο “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Χαλκιδέων” που Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 36/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 171/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
7. Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
8. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 94/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας περί Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας .
Εισηγητής: Μάζης Αναστάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
9. Περί Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023 .
10. Περί Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Χαλκιδέων (70/2019 Οικ.Επ) .
11. Περί 4ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(83/2019 Οικ.Επ)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τριανταφύλλου Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος)
12. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .
13. Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ» .
14. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.
15. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ).
16. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» .
17. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.
18. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” .
19. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Επισκευή – Κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων ” .
20. Περί παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .
21. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
22. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (53/19 απόφαση Επ. Ποιότητας Ζωής) .
23. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (54/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
24. Περί μεταφοράς περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Νικολάου στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης. (63/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP