Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/12/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15Α την 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
1. Περί ανάγκης σύναψης δανείου για την χρηµατοδότηση του έργου της ∆ηµοτικής Αγοράς και αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύματος σύναψης σύμβασης λήψης δανείου.
2. Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 283/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ανταλλαγής έκτασης στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης στη θέση ΜΠΑΡΙΑΜ- ΑΓΑ με δημοτική έκταση στη θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ και επανεισήγησή της.
3. Περί έγκρισης 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2018.
4. Περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου Χαλκιδέων.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας (ΑΔΣ 270/2014).
6. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από την Συντονιστική Τοπική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΣ 271/2014).
7. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης (ΑΔΣ 269/2014) .
8. Περί αντικατάστασης Δημοτικών Συμβούλων λόγω ανεξαρτητοποίησης από το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΑΔΣ 268/2014 & 381/2014) .
9. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΑΔΣ 332/2014) .
10. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης και υπαλλήλου από την Επιτροπή Περίθαλψης απόρων της πόλης. (ΑΔΣ 230/2014) .
11. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων Προστίμων Κοινοχρήστων χώρων .(ΑΔΣ 223/2014).
12. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από την Επιτροπή Καταμέτρησης και Εκτίμησης αχρήστων Υλικών του Δήμου προς εκποίηση. (ΑΔΣ 234/2014) .
13. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από την επιτροπή εξώδικου συμβιβασμού οφειλόμενων από το σχέδιο πόλης με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις του Δήμου. (ΑΔΣ 236/2014) .
14. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από το διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος. (ΑΔΣ 239/2014 & 188/2017) .
15. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων.(ΑΔΣ 86/2017) .
16. Περί αντικατάστασης Δημοτικών Συμβούλων λόγω ανεξαρτητοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων.(ΑΔΣ 85/2017).
17. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων (ΑΔΣ 82/2017) .
18. Περί αντικατάστασης Δημοτικών Συμβούλων λόγω ανεξαρτητοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ για τους τομείς κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΠΠΑΧ) (ΑΔΣ 83/2017).
19. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από την επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων προϋπολογισμού έως 5.869,40 πλέον ΦΠΑ (ΑΔΣ 58/2018)
20. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από το Α’ Βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων για το έτος 2018 (ΑΔΣ 271/201).
21. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου λόγω ανεξαρτητοποίησης από το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένων Ν. Ευβοίας. (ΑΔΣ 230/2018)
22. Περί αντικατάστασης μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδος (ΔΕΥΑΧ). (ΑΔΣ 88/2017).
23. Περί ορισμό μελών επιτροπών Διαγωνισμών – αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/8-8-2018 τεύχος πρώτο, ετήσιας διάρκειας για το έτος 2019.
24. Περί κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Χαλκιδέων.
25. Περί επικαιροποίησης τα υπ. αρ. 175/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση πρακτικού Επιτροπής Παραχώρησης Αδιαθέτων οικοπέδων Δ. Χαλκιδέων – Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
26. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (239/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
27. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (240/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
28. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (250/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
29. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (248/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP