Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/12/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Χαλκιδέων.
2. Περί υποστήριξης και φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εξωστρεφείς Εφαρμογές και Υποσυστήματα του Δήμου Χαλκιδέων» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ».
3. Περί παραχώρησης χώρου για εθελοντική χρήση στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς (αρ. απ. Δημ. Κοινότητας 29/2017) .
4. Περί παραχώρησης χώρου για εθελοντική χρήση στην Τοπική Κοινότητα Λουκισίων (Ανθηδόνας) (αρ. απ. Τοπ. Κοινότητας 8/2017) .
5. Περί παραχώρησης αιθουσών σχολικών μονάδων .
Εισηγητής: Αντώνης Πατέλης (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Β΄βάθμιας)
6. Περί διενέργειας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση παλαιών κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων, πλαστικών και μεταλλικών, καθώς και παρελκόμενων τους (μεταλλικές ντίζες και τροχοί).
Εισηγητής: Βασιλειος Τουχτίδης (Αντιδήμαρχος)
7. Περί αντικατάστασης μέλους και γραμματέας της Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καθαριότητας.
8. Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ .
Εισηγητής: Γεώργιος Ψύχας (Πρόεδρος του ΔΑΕΠΕΧ Α. Ε..)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
9. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981).
10. Περί ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής βάση του Ν.4412/16 για το έτος 2018 .
11. Περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.
12. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2718 και 2717 του Τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι .
13. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2807/10-3-2015 του Τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι .
14. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2753, 2754 και 2759 /31-10/2017 του Τμήματος Εσόδων – Δημοτικός Φόρος Καταστημάτων Εκκαθάριση Ετών 2013, 2014, 2015, 2016 και έως τον Ιούλιο του 2017.
15. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
16. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε του Έργου, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ. ΦΑΡΟΥ» .
17. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ-Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» .
18. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».
19. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» .
20. Περί αποδοχής όρων πρόσκλησης με Κωδ. 083 (Α/Α ΟΠΣ : 2419, έκδοση : 1/0), της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και Υποβολής Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με Τίτλο “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝέαΣ ΧρήσηΣ για τους Πολίτες ΣΕ Παλιό Κτίριο Αποθήκης του ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”.
21. Περί αποδοχής όρων πρόσκλησης με Κωδ. 40 (Α/Α ΟΠΣ : 2352, έκδοση : 1/0), της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Υποβολής Δύο (2) Προτάσεων για Συγχρηματοδότηση Δύο (2) Πράξεων, που αφορούν 1.)-το 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας και 2.)-το Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας, από το Ε.Τ.Π.Α.(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
22. Περί τμηματικής εφαρμογής σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ζ΄ (212/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
23. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (216/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (226/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
25. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (227/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
26. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (228/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
27. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (232/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (237/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
29. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) (217/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
30. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης (218/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
31. Περί καθορισμού ποσοστού κάλυψης πλατείας Αφρατίου σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 13 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958 (230/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
32. Περί τροποποίησης των οικοδομικών γραμμών στα Ο.Τ. 81α & 83 στη Δροσιά μεταξύ των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ120540808001 & ΚΑΕΚ 120540808002 αντίστοιχα (238/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
33. Περί άδειας κοπής δένδρων στο έργο <Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοιμητήριο Αγ. Ιωάννη>” (239/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP