Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/1/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει στις 30 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί έγκρισης πρακτικού ονοματοδοσίας.

Εισηγητής: Γιαννούκος Γεώργιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 1. Περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 213/2016 απόφασης του που αφορά την έγκριση αριθμού μαθητών/ριων ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ Χαλκίδας διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου .

Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί μεταστέγασης 4ου Νηπιαγωγείου Νέας Αρτάκης.

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018 .

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκάλυψη, Αισθητική αποκατάσταση και Αναπαραγωγή του ζωγραφικού διακόσμου του διατηρητέου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας μεταξύ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί αποδοχής Χρηματοδότησης του Σχεδίου με Τίτλο “ΣΧΕΔΙΟ Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Χαλκιδέων” ύψους 105.000,00€ και Υπογραφής Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” “Α.Π. 4 : Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”.

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης για ανάθεση υπηρεσίας με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας .

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί αποδοχής της Απόφασης Καθορισμού Συνεχιζόμενων Πράξεων (Leader), II)Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Χαλκιδέων ως Νομίμου Εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων για την υπογραφή όλων των περαιτέρω απαιτούμενων ενεργειών, III)Ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κ.Ε.Π. της Προγρ/κής Σύμβασης με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. και IV)Έγκρισης σχεδίου 1ης Τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 2501/16.01.2013 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., για την Υλοποίηση-Ολοκλήρωση, των Συνεχιζόμενων Πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 (4η Προγραμματική Περίοδος), Μετά την Ένταξη τους Στο Μέτρο 19 Του ΠΑΑ 2014-2020 Του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) “ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014–2020”, Της 5ης Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020), με φορέα υλοποίησης (Ομάδα) την εταιρεία με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.”.

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ και ΝΠΙΔ.

Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, ως πολυσύχναστων η όχι.

Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων για την συγκρότηση επιτροπής που αφορούν θέματα εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας.

Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων για την συγκρότηση επιτροπής που αφορούν θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 97/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2016 του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. .

Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου – Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Χαλκιδέων (17/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

 2. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Χαλκιδέων (18/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

 3. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Χαλκιδέων (19/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

 4. Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2017 (32/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 5. Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2017 (33/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 6. Περί έγκρισης προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων αλλά και τις ανάγκες θέρμανσης του Δήμου και των νομικών προσώπων .

 7. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .

 8. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτος 2017 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 9. Περί έγκρισης έγγραφής του Δήμου Χαλκιδέων ως συνδρομητή.

 10. Περί έγκρισης μεταφοράς επαγγελματικής άδειας .

 11. Περί ανανέωσης αδειών επαγγελματικών λαϊκών αγορών .

 12. Περί διαγραφής καταλογισμού προνοιακού επιδόματος .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΦΡΑΤΙΟΥ.

 2. Περί έγκρισης 8ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.

 3. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

 4. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (247/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 2. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (255/16απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 3. Περί έγκρισης τελικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αθ. Διάκου (3/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 4. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (8/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 5. Περί έγκρισης τροποποίησης του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων (9/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 6. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. (13/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 7. Περί μεταφοράς της λαϊκής της Πέμπτης στην συνοικία Κανήθου (14/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 8. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών

ΑΙΤΗΜΑ προς συζήτηση: Παράταξης «Λαϊκής Συσπείρωσης Χαλκίδας» περί επανακαθορισμού των ορίων Αιγιαλού στη θέση Παραλία Αυλίδος

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP