Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 4-12-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και της Εταιρείας Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α. Ε. (ΔΕΔΑ).
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 72/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 74/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 77/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ.152 /2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 154/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά που αφορά αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 163/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
8. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΑΕΠΕΧ Α. Ε..
Εισηγητής: Γεώργιος Ψύχας (Πρόεδρος του ΔΑΕΠΕΧ Α. Ε..)
9. Περί συμπλήρωσης της υπ. αρ. 330/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ενοποίηση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου.
Εισηγητής: Αναστάσιος Μάζης (Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας)
10. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018 -2019.
Εισηγητής: Αναστάσιος Μάζης (Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας)
11. Περί παραχώρησης αιθουσών σχολικών μονάδων .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου – Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Α΄βάθμιας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
12. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
13. Περί έγκρισης για ανάθεση υπηρεσίας με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας .
14. Περί επέκτασης Συνεργασίας με Άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού Όψεως στην EUROBANK.
15. Περί έγκρισης παραγωγικών αδειών.
16. Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού .
17. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών για τις εορτές Θεοφανίων και κοπής πίτας .
18. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων.
19. Περί Διαχείριση και ορισμός Οικονομικού Διαχειριστή του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία“ Μαρίας Χας Σαραφιανού“ του Δήμου Χαλκιδέων .
20. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων (Δ.Φ.–Δ.Τ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ).
21. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων (Α. ΤΑΠ – Δ.Φ. – Δ.Τ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Τ. – Δ.Φ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ).
22. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων (ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.).
23. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
24. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
25. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 11510 και 11514/30-5-17 του τμήματος Εσόδων – Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
26. Περί διαγραφής χρηματικών ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 2724/31-8-2017 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι.
27. Περί διαγραφής χρηματικών ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 2896/2-11-2017 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι.
28. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2718 και 2717 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι (αρ. πρ. 52461) .
29. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2718 και 2717 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι(αρ. πρ. 53858).
30. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2718 και 2717 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι (αρ. πρ. 53698).
31. Περί διαγραφής χρηματικών ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 915/2011 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
32. Περί Αποδοχής των Όρων και Έγκρισης Υποβολής Δύο (2) Προτάσεων Έργων στην Πρόσκληση με Αριθ. Πρωτ. 5182/09-10-2017 και κωδ. Πρόσκλησης “Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2017” του Πράσινου Ταμείου Υ.Π.ΕΝ., για Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση 2017”».
33. Περί Κάλυψης από Ίδιους Πόρους του Επιπλέον Ποσού Διαφοράς του Προϋπολογισμού με το Αιτούμενο ποσό Χρηματοδότησης, Δύο (2) Προτάσεων Έργων για Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση 2017”, βάσει της Πρόσκλησης Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., με Αρ. Πρ. 5182/09-10-2017 και κωδ. “Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2017”».
34. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
35. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ .
36. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ .
37. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
38. Περί δεύτερης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ.
39. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής του έργου με τίτλο: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.
40. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ».
41. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».
42. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».
43. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ»
44. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργων.
45. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου:« ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» του Δήμου Χαλκιδέων.
46. Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του Έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση α) Ο.Τ. 98 (πρώιν πάρκινγκ) και τις οδούς που περικλείουν αυτό, β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και οδό Φαρμακίδου έως την οδό Λυκόφρονος.
47. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου ««ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ / Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ» .
48. Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008 για το έργο: « Βελτίωση προσβασιμότητας κέντρου Χαλκίδας».
49. Περί σύστασης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
50. Περί τροποποίησης της αρ. 209/2017 απόφασης της Επιτροπής για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης (219/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP