Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων στις 30-10-2019

Νέα, Συνεδριάσεις, Χωρίς κατηγορία / Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Δημόσια, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω μοναδικά θέματα κατά το άρθρο 163 του Ν 3463/2006, της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
2. Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. (MIS) ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 .
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος
3. Περί ΄Έγκρισης Πρόσληψης Προσωπικού στο πλαίσιο Υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο” και του Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. (MIS) ΟΠΣ 5000973 στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020».
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος
4. Περί τροποποίησης της με αριθ. 289/2018 Απόφασης Δ.Σ. Δήμου Χαλκιδέων για την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Χαλκιδέων προς υλοποίηση του έργου με τίτλο “Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων”, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 62/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: κα. Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 75/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: κα. Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος
7. Περί αποδοχής – Γ΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
8. Περί 11ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(υπ. αρ. 276 /2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
9. Περί 2ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό Έτος 2019.
10. Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε υπόλογο χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
11. Περί ορισμού διαχειριστών σε λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.
12. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Στυλιανή Μαρίνου).
13. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Μαρία Μαραγκού).
14. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Αθανασία Τσακουμακοπούλου).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
15. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ»
16. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».
17. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
18. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» .
19. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
20. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς .
21. Περί 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».
22. Περί 1ης παράτασης Χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <FTTΗ A/K ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (υπ. αρ. 158/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24. Περί απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένου περιπτέρου στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 163/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
25. Περί πρότασης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς Δ.Ε. Ανθηδώνας Δ. Χαλκιδέων, με τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πεζόδρομου) σε οικοδομικό τετράγωνο της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Δροσιάς (υπ. αρ. 164/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
26. Περί τροποποίησης της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης των οδών με αρ. 305Β, 316, 324Β, 323, 320Β που περιλαμβάνονται στην Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής 1/2015 της Συνοικίας “Ε” του Δήμου Χαλκιδέων μεταξύ των Ο.Τ. Β2012, Β2021, Β2022 & Β2023 (υπ. αρ. 166/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

ΘΕΜΑ
27. Αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» προς συζήτηση μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων (το από 21/10/2019 έγγραφο του επικεφαλής της παράταξης κ. Βασίλη Καθαροσπόρη).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP