Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής στις 24/10/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 289.068,80 ευρώ με ΦΠΑ
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ΔΕ Ανθηδόνας, ΔΕ Ν. Αρτάκης, ΔΕ Ληλαντίων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ με ΦΠΑ
3. Έγκριση του πρακτικού IV »ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών» για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (GREEN POINT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
4. Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης
5. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOΥ Νο 2 (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών – Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου ) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ σύμφωνα με την 474/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
6. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Κολούτσου Δημήτριου
7. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Κολούτσου Δημήτριου
8. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Κολούτσου Δημήτριου
9. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
10. Περί ψήφισης πίστωσης βάσει δικαστικών αποφάσεων
11. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς συμβούλους του Δήμου (8 υποθέσεις)
12. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως
13. Περί ψήφισης πίστωσης για πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αρτάκης

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP