Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/4/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (4 υποθέσεις).
2. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 81270 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς, διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2γ. Του Ν. 4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου «ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝEΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΟΥΒΑΛΑ” ΔΟΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ »

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP