Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/3/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Mαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Περί καθορισμού τακτικής ημερομηνίας συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών κυνοκομείου του Δήμου προϋπολογισμού 30.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης έτους 2017 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου προϋπολογισμού 123.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ».
6. Έγκριση 4ου Πρακτικού Αξιολόγησης- Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» προϋπολογισμού 155.578,25 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Μάρτιο 2017.
8. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας Νο 1 για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: <ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ>.
9. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας Νο 1 για την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου: <Επισκευή – Συντήρηση – Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ν. Αρτάκης>.
10. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
11. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
12. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου (Ελευθερίου Σαρακιάν Αννές).
13. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου (Αρβανίτη Αναστασία).
14. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου (Κολούτσος Δημήτριος).
15. Περί διάθεσης (ψήφισης) για πληρωμή βάσει δικαστικής απόφασης.
16. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
17. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/16 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
18. Διόρθωση Επιτροπών της αρ. 699/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
19. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου μας (2 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP