Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/6/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Ιούνιος 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Φυτικού Υλικού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 35.000,00Ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

3. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: <Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας>.

4. Περί έγκρισης ψήφισης συμπληρωματικής πίστωσης για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη ανανέωσης συμβολαίου απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4843 (Α.Ο.Ε. 232/2018).

5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων-των Νομικών Προσώπων αυτού ΔΟΑΠΠΕΧ, ΔΟΠΠΑΧ, και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας>, προϋπολογισμού 273.969,85 ευρώ με ΦΠΑ.

6. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP