Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/12/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση)του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 99.944,00 Ευρώ με ΦΠΑ
2. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
3. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2017
4. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών – Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ΔΕ Ανθηδόνας, ΔΕ Ν. Αρτάκης, ΔΕ Ληλαντίων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 161.200,00 Ευρώ με ΦΠΑ
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για υφιστάμενες βλάβες σε οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017 προϋπολογισμού 74.380,57 Ευρώ με Φ.Π.Α.
6. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για επιχορήγηση στις επιτροπές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ Κατανομή 2017)
7. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
8. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP