Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/9/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 8η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 457.638,37 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Περί ορισμού μελών επιτροπών διαγωνισμών – αξιολόγησης βάσει του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/Τ.Β’).
4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το «Κλάδεμα υψηλών δέντρων και καταπολέμηση πυτιοκάμπης» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής 1669/2016 (Στεργίου Όλγα).
6. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής 1883/2016 (Τσομώκος Διομήδης).
7. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής 2215/2016 (Τσομώκος Διομήδης).
8. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Τσομώκος Διομήδης).
9. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
10. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
11. Ανανέωση Σύμβασης συλλογής Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
12. Παροχή εξουσιοδότησης στην Νομική Σύμβουλο του Δήμου (8 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP