Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14/2/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – αναμόρφωση κτιριακής υποδομής του Κ.Σ.Υ.Γ. (Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών) Χαλκίδας» και πρόταση για την ανάθεση.
2. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιανουαρίου 2017 πέντε (5) ληξιάρχων & ενός (1) εργάτη ΙΔΑΧ κοιμητηρίου.
3. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνών Δεκεμβρίου 2016 & Ιανουαρίου 2017 τεσσάρων (4) εργατών ΙΔΟΧ κοιμητηρίου.
4. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή δαπανών Π.Ο.Ε.
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
6. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/16 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
7. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών δικαιωμάτων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών
8. 3η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP