Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15/11/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 15η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί προσαρμογής του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου (αρθ. 4 του Ν. 4111/2013, περ. Θ του Ν. 4270/2014).
2. 10η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2016.
3. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Οκτωβρίου πέντε (5) ληξιάρχων, τεσσάρων (4) εργατών ΙΔΟΧ κοιμητηρίου & ενός (1) εργάτη ΙΔΑΧ κοιμητηρίου.
4. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.A.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Νοέμβριο.
5. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.A.Π.ΠΕ.Χ. (απόδοση ποσού διαφοράς που προκύπτει από την ετήσια τακτική επιχορήγηση που αναγράφεται στη συστατική πράξη).
6. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
7. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
8. Περί παροχής εξουσιοδότησης στην Νομική Σύμβουλο του Δήμου (2 υποθέσεις).
9. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
10. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου.
11. Περί αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP