Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/10/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση 2ou Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά καρακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οστεοφυλακίων για τις ανάγκες των κοιμητηρίων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 69.440,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018.
3. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά καρακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων-των Νομικών Προσώπων αυτού ΔΟΑΠΠΕΧ, ΔΟΠΠΑΧ, και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας>, προϋπολογισμού 273.969,85 ευρώ με ΦΠΑ.
4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 54.443,32 Ευρώ με Φ.Π.Α. έτους 2018.
5. Μη άσκηση ένδικου βοηθήματος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP