Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/1/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου οικον. Έτους 2016.
2. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β’ Τριμήνου οικον. Έτους 2016.
3. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ’ Τριμήνου οικον. Έτους 2016.
4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Τεχνική αξιολόγηση) του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού” προϋπολογισμού 155.578,25 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για το έργο: “ Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους”.
6. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006).
7. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου μας (5 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP