Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18/9/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Οικονομικές προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων-των Νομικών Προσώπων αυτού ΔΟΑΠΠΕΧ, ΔΟΠΠΑΧ, και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας>, προϋπολογισμού 273.969,85 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», προϋπολογισμού 581.600,00 € με ΦΠΑ.
3. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο <Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 956.521,71 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018.
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαΐου– Ιουνίου 2018.
5. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις).
6. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς (αίτηση Τριανταφυλλιάς Μπαρμπούδη).
7. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου για πληρωμή εξόδων επανέκδοσης πινακίδων οχήματος.
8. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου για πληρωμή εξόδων ταξινόμησης νέου επιβατικού οχήματος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP