Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18/7/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Βεβαίωση κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A’).
2.Έγκριση του πρακτικού II και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (GREEN POINT) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».
3. Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας Νο3 του έργου:«Κατασκευή–Βελτίωση Στεγάνωσης 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού».
4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (Οικονομικές Προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού του Δήμου Χαλκιδεών» οικ. έτους 2017, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιουνίου 2017 τεσσάρων (4) ληξιάρχων, ενός (1) εργάτη ΙΔΑΧ κοιμητηρίου, τεσσάρων (4) εργατών ΙΔΟΧ κοιμητηρίου & μίας (1) υπαλλήλου Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών.
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
7. Περί καθορισμού Τέλους κοινοχρήστων χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP